શતદલ પંખ ખીલત પંકજ પર,
હસત નયન જ્યમ શ્યામ વદન પર,
શત શત બુંદ સરક દલ વાદળ,
ભીંજત બદન નર નાર નવલ પર,

ઘનન ઘનન ગરજત નભમંડળ,
કરત ક્યાંક કલરવ ખગ તરુવર,
છલ છલ છલકત જલ સરવર પર,
નાચત મંગલ મયૂર મનોહર,

સર સર સૂર સજત દિલ મોહક,
ભૂલત ભાન વનરાવન ગોપક,
પલપલ શબદ લખત મનભાવન,
ઝરત પ્રીત મન કરત પાવન.

સદ્યસ્નાતા સરી રુમકઝુમક,
ધરત ધરિત્રી લીલ રંગ અંગ,
મદહોશ મૂશલ પર્જન્ય બરસત,
ઝુલત ફુલ શતદલ મધુવન પર….


સૌજન્ય: શબ્દોને પાલવડે


Advertisements