દોસ્તો,

આજે માણીએ શ્રી સૈફ પાલનપુરીની એક નઝમ.


Advertisements