ઉપરોક્ત ફોટા વાળા શખ્સની બ્લોગ-ચક્ર એવોર્ડ માટે બ્લોગ-સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવેલ છે.


Advertisements