બાળકો માટે વેકેશનનું પ્રિય સ્થળ એટલે મધુવન. અહીં ચારે બાજુથી બાળકો આવે. માસીના, મામાના, ફઈના, પાડોશીના,આસપાસના,દૂરના,દેશના,પરદેશના (બીજા ગ્રહોમાંથી હજુ નથી આવતા) અને મધુવન પરિવારના પોતાના તો ખરા જ.બાળકનું નામ: દૂર્વા
માતાનું નામ: નિશા
પિતાનું નામ: અમીત

Advertisements