એક યોગીની આત્મકથાના – લેખક શ્રી પરમહંસ યોગાનંદજીને અધ્યાત્મ માર્ગના ઘણાં બધા પ્રવાસીઓ ઓળખે છે. તેમણે કેટલીક સંગીતની ધૂનને દિવ્ય બનાવી છે. તેમાંથી એક અતુલની ખૂબ જ પ્રિય ધૂન આપણે માણીશું.
https://madhuvan1205.files.wordpress.com/2011/04/i-will-sing-thy-name-0928.jpg

Advertisements