ભાવનગરના આ આઠમાં “સૂર શૃંગાર” વિશે નીંરાતે વાતો આપણે પછી કરશુ. અત્યારે તો તમને કાર્યક્રમની એક નાનકડી ઝલક દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરુ છું – જો જો હો પાછાં અફીણ ઘોળવા ન બેસતાં હો..

https://madhuvan1205.files.wordpress.com/2011/03/tari_ankh_no_aphini.jpg
Advertisements