ગઈકાલે અતુલને પાલીતાણા સોફ્ટવેરના કામ આંગે જવાનું થયું. ત્યાં હજુ આજે પણ મુસાફરોને લઈ જવા માટે ઘોડાગાડી ચાલે છે. અતુલે તેનો ફોટો બતાવ્યો. અહીં દક્ષિણામુર્તી બાળમંદિરના કેટલાંક બાળકો આજે પણ ઘોડાગાડીમા શાળાએ જાય છે. તો ચાલો આજે માણીએ ઘોડાગાડીનું આ બાળગીત.ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી
ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી
તબડક તબડક કરતી ચાલી
હે..ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી

મારો ઘોડો ઘણો રૂપાળો
એની ડોકે ઘુઘરા રણકે,
એતો મસ્તાનો મતવાલો,
એતો થનગન થનગન થમકે

ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી
ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી

મારી ગાડીમાં સૌ બેસો,
ચાલો દૂર ફરવા જઇએ,
નદીને બાગ બગીચા
ચાલો દરિયા કાંઠે ફરીયે.

ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી
ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી

મારી ઘોડાગાડી ચાલે,
જાણે સરસર મોટર ભાગે
એ સહુથી આગળ દોડે
કોઇ જઇ શકે ના આગે

ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી
ચાલી રે ચાલી મારી ઘોડાગાડી
તબડક તબડક કરતી ચાલી
તબડક તબડક કરતી ચાલી


શબ્દો માટે સૌજન્ય તથા આ ગીત સાંભળવા માટે: અભિષેક


Advertisements