અંતરમાં રાગ છે ને નયનમાં વિરાગ છે,
’ઓજસ’ દોરંગી દુનિયા પ્રણયનો દિમાગ છે.

વિરહી હ્રદય મિલનમાં વિચારે છે એ જ વાત,
મરવાને માટે હમણાં બહુ સારો લાગ છે.

આ મૌન મારું જોઈને ભૂલો ન, દોસ્તો!
આજેય દિલના દર્દની દુનિયા સજાગ છે.

સંપૂર્ણતાએ પહોંચી નથી ત્યાગ-ભાવના,
વૈરાગ્ય પર હ્રદયને અત્યારેય રાગ છે.

પાલવનો છાંયડો હો કે મૃત્યુની ગોદ હો,
બળતા હ્રદયને એક શીતળતાની આગ છે.

’ઓજસ’ એ આજ મારી કને હોવા જોઈએ,
નહિતર શું વાત છે કે હ્રદય બાગબાગ છે.