આસ્થાને રંગોળી કરવાનો અનહદ શોખ. દિપાવલી આવે એટલે ગેરુ લઈને ફળીયાની 5 x 5 ટાઈલ્સ રંગી નાખે. પછી તેમાં મજાની રંગોળી કરે અને રંગ પુરે. એક દિવસ અગાઉ જ તે તો રંગોળી કરવા લાગે. આજની એક દિવસ Advance રંગોળી માણો..સાથીયા પુરાવો દ્વારે, દિવડા પ્રગટાવો આજ
આજ મારે આંગણે પધારશે..

દિપાવલી પર્વમાં આપ સહુનું સ્વાગત છે..