હું અને અતુલ એક-મેકને ખીજવીએ અને રીઝવીએ એ તો અમારી વચ્ચે બનતી રોજીંદી ઘટના છે. પણ ખરેખર તો અમે બંને એક-બીજાને અતીશય પ્રેમ કરીએ છીએ. શું અતુલ કદી મારા વખાણ કરે છે? હા હા જ્યારે તેને મારા વખાણ કરવા હોય ત્યારે તે સીધે સીધું કશું ન કહે પણ એકાદ આવું ગીત લલકારે…


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=GoRJlzAQ0es]

Advertisements