સ્થળ: ભરુચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, દ્વારા યોજાયેલ પ્રવચન (તા. ૬-૧૨-૨૦૦૭)

વક્તા: સ્વામી નિખિલેશ્વરાનંદ


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=fSXZUvioBcE]

Advertisements