આજના ઉછળતા કુદતા ગીતનું વર્ણન કરીને તેની મસ્તી ઓછી કરવાની ધૃષ્ટતા નહીં કરુ. આ ગીત તો માણવા માટેનું ગીત છે. તો આવો આ સુંદર પ્રકૃતિ સાથે નવી આશાઓ અને નવા ઉમંગો દર્શાવતા આ ગીતને ઉછળતા કુદતા માણીએ અને જીવનની બધી નીરાશાઓ, હતાશાઓ ખંખેરીને મસ્ત બનીને ઝુમી ઉઠીએ.


[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KIlmuZ1JSK8]